Pirkuma noteikumi

1. Definīcijas

Noteikumos ir lietoti šādi termini:
1.1. Pārdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VISICO FASTENING SYSTEMS”, vienotais reģistrācijas numurs 40103362675, juridiskā adrese: Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076;
1.2. Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta mājas lapa internetā un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;
1.3. Patērētājs – fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;
1.4. Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;
1.5. Prece – visa Interneta veikalā pieejamā produkcija;
1.6. Puses – Pircējs un Pārdevējs;
1.7. Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu);
1.8. Vispārējie darījumu noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Vispārējie darījumu noteikumi nosaka Pircēju un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un maksājumu noteikumus, preču piegādes, preču kvalitātes garantijas un remonta noteikumus, pušu atbildību un citus ar pirkumiem Interneta veikalā saistītos noteikumus.
2.2. Ar pasūtījuma izdarīšanu Interneta veikalā Pircējs bez ierunām apstiprina, ka viņam ir tiesības veikt pirkumus Interneta veikalā.
2.3. Pircējs nav tiesīgs veikt pirkumus Interneta veikalā, ja viņš nav iepazinies ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem un/vai tiem nepiekrīt. Ar pasūtījuma izdarīšanu Pircējs apliecina, ka viņš ar Vispārējiem darījumu noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt.
2.4. Vispārējie darījumu noteikumi un apstiprinātais pasūtījums ir starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtā pirkuma līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir saistoši abām Pusēm.
2.5. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā izdarīt grozījumus un papildinājumus Vispārējos darījumu noteikumos. Pircējam ir saistoši pasūtījuma izdarīšanas brīdī spēkā esošie Vispārējie darījumu noteikumi.
2.6. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircējs nav pienācīgi iepazinies ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, kaut gan Pircējam ir bijusi iespēja ar tiem iepazīties.
2.7. Pārdevējs ir tiesīgs bez atsevišķa paziņojuma uz pagaidu vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt Interneta veikala darbību un Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam šajā sakarā radītajiem zaudējumiem.
2.8. Vispārējie darījumu noteikumi neierobežo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās Pircēja tiesības.

3. Preču raksturojums, pieejamība un cenas

3.1. Preču cenas Interneta veikalā un Pārdevēja veikalā var atšķirties. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
3.2. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm speciālo cenu. Prece tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā preces pasūtījuma veikšanas brīdī.
3.3. Informāciju par preču atlikumiem un to pieejamību Pārdevējs sniegs Pircējam pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas, telefoniski uz Pircēja norādīto kontakta tālruni vai elektroniski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
3.4. Ja Pircēja pasūtījumā būs nepieciešams veikt korekcijas, Pārdevējs apņemas izskaidrot korekciju iemeslu un iespējamos risinājumus.
3.5. Informāciju par preču pieejamību Pircējs var gūt arī pirms pasūtījuma veikšanas, izmantojot jebkuru no saziņas veidiem, kas norādīts Interneta veikala sadaļā „Kontakti“.
3.6. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas, kā arī preču aprakstā izmantoto informāciju un attēlus.
3.7. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm Interneta veikalā nesakrīt ar Pārdevēja veikalā sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka Pārdevēja veikalā norādītā informācija ir pareiza.

4. Pasūtījumu veikšana un apmaksas kārtība

4.1. Lai iegādātos preces Interneta veikalā, Pircējam ir jāveic šādas darbības:
4.1.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot to „Iepirkumu grozam”;
4.1.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Turpināt noformēt pirkumu”.
4.2. Pircējs var pasūtīt preci, izmantojot jebkuru no saziņas veidiem, kas norādīts Interneta veikala sadaļā „Kontakti“. Pasūtījumam jebkurā gadījumā ir jāsatur Pircēja izvēlētās preces precīzs un pilns nosaukums, skaits un citi parametri, kas ļauj nekļūdīgi identificēt Pircēja izvēlēto preci.
Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
4.3. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot Interneta veikala sadaļā „Kontakti“ publicēto kontaktinformāciju. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt. Jebkādas izmaiņas pasūtījumā ir veicamas, pamatojoties uz Pušu vienošanos.
4.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas, ja tajā nav nepieciešams veikt korekcijas, Pārdevējs, vienas darba dienas laikā nosūta Pircējam uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi priekšapmaksas rēķinu par pasūtīto preci. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir saņēmis priekšapmaksas rēķinu nākamajā darba dienā.
4.5. Pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas Pircējs veic Pirkuma apmaksu ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.
4.6. Pārdevējam ir tiesības atteikt Interneta veikalā pasūtītās preces pārdošanu, informējot par to Pircēju, ja:
4.6.1. Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār vai tā nav pieejama daudzumā, kādā Pircējs ir to pasūtījis;
4.6.2. Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci un neatbilstība ir radusies Interneta veikala tehniskas kļūdas dēļ.
4.7. Ja Pārdevējs īsteno 4.6. punktā minētās tiesības, Pārdevējs nekavējoties informē par to Pircēju un atmaksā Pircējam par preci samaksāto maksu 5 (piecu) darba dienu laikā, pārskaitot to uz Pircēja bankas norēķinu kontu, ja tāda ir samaksāta.
4.8. Ja Pircējs vairāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no priekšapmaksas rēķina saņemšanas nav veicis preces priekšapmaksas rēķina apmaksu, Pircēja pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu.
4.9. Puses var vienoties par preces apmaksu ar pēcapmaksu, slēdzot atsevišķu vienošanos.

5. Piegāde

5.1. Prece tiek piegādāta tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par pasūtīto preci atbilstoši Pircējam nosūtītajam priekšapmaksas rēķinam.
5.2. Preču piegādes interneta veikals realizē izmantojot savu kurjera dienestu, kā arī partneru loģistikas pakalpojumus. Preču piegāde tiek veikta 1-3 darba dienu laikā, ja pasūtītā prece pieejama noliktavā.
5.3. Kurjera preču piegādes izmaksas tiks aprēķinātas un norādītas Pircējam nosūtītajā priekšapmaksas rēķinā.
5.4. Pircēja pasūtītā prece tiek piegādāta pasūtījumā norādītajā adresē.
5.5. Prece tiek piegādāta kopā ar preču rēķinu/pavadzīmi.
5.6. Pircējs preci var saņemt arī Pārdevēja veikalā/noliktavā: Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči.
5.7. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) vai autovadītāja apliecība. Ja Pircējs ir juridiska persona, preces saņēmējs uzrāda arī pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.
5.8. Gadījumā, ja Pircējs ir Patērētājs un Patērētājs norādītajā adresē nav sastopams, prece tiek izsniegta tikai Patērētāja pilnvarotai personai, kas uzrāda atbilstošu notariāli apstiprinātu pilnvaru.
5.9. Gadījumā, ja preces piegāde nav iespējama Pircēja rīcības vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, kļūdaina adrese, Pircējs nav sastopams norādītajā adresē), Pārdevējam nav pienākums veikt atkārtotu preces piegādi. Preces atkārtota piegāde tiek veikta tikai tad, ja Pircējs veic samaksu par atkārtotu preces piegādi. Prece tiek glabāta Pārdevēja veikalā un Pircējs var pats to saņemt. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pircējs neierodas pakaļ precei, pirkums tiek uzskatīts par anulētu un Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci saņemto samaksu.
5.10. Pircējs apliecina, ka piekrīt, ka preces piegāde izņēmuma gadījumos var tikt kavēta neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
5.11. Saņemot preci, Pircējs parakstās par tās saņemšanu uz preču rēķina. Pirms preces saņemšanas un preču rēķina parakstīšanas Pircējs pārbauda preces iepakojumu un pašu preci iespēju robežās.
5.12. Gadījumā, ja Pircējs, saņemot preci, konstatē, ka piegādātā prece neatbilst pasūtījumam (nepareiza prece, neatbilstošs skaits) vai tai vai tās iepakojumam ir redzami bojājumi, viņam ir pienākums par to nekavējoties informēt Pārdevēju. Ja Pircējs neinformē Pārdevēju par preces trūkumiem, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pieņēmis preci bez acīmredzamiem bojājumiem.
5.13. Zaudējumu risks vai risks, ka prece varētu tikt sabojāta, pāriet uz Pircēju, kad viņš vai trešā persona, ko šim nolūkam izraudzījies Pircējs un kas nav pārvadātājs, ir ieguvis preci fiziskā valdījumā. Tomēr risks pāriet uz Pircēju, tiklīdz prece tiek nodota pārvadātājam, ja Pircējs ir uzdevis pārvadātājam piegādāt preci un minēto izvēli nav piedāvājis Pārdevējs.

6. Preču garantija

6.1. Visiem www.naglas.lv pirktajiem pneimatiskajiem un elektroinstrumentiem ir ražotāja garantija.
6.2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, dažām precēm tas var būt līdz pieciem gadiem.
6.3. Gadījumos, ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
6.4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
6.5. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.
6.6. Ražotāja 12 mēnešu garantija pēc pirkuma datuma, attiecināma tikai uz konstatētu nekvalitatīvu ražošanas izejmateriālu vai izgatavošanas defektu.
6.7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ:
6.7.1. ja precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
6.7.2. ja prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām;
6.7.3. ja precei redzamas nekvalificēta remonta vai apkopes pēdas;
6.7.4. ja precei radušies bojājumi nepareizas transportēšanas vai uzglabāšanas rezultātā;
6.7.5. ja precei bojājums radies barojošā sprieguma, gaisa spiediena, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
6.7.6. ja precei ir saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets vai konstatēts ūdens tam neparedzētajās vietās (piem. korpusā), nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
6.7.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
6.7.8. ja precei ir radušies bojājumi pārslodzes rezultātā;
6.7.9. ja prece ir bijusi pakļauta nesankcionētām izmaiņām, pilnveidojumiem vai pārbūvei.
6.8. Ražotāja garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), lādētājiem un piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).
6.9. Ražotāja 12 mēnešu garantija neattiecas uz instrumenta dilstošajām detaļām, kuru nolietojums ir radies normālas lietošanas rezultātā.
6.10. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas.

 

7. Autortiesības

7.1. Interneta veikalā saturs ir autortiesību objekts un pieder uzņēmumam. Tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Interneta veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu pastāvīgā informācijas nesējā vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.
7.3. Interneta veikala saturu ir atļauts citēt, ņemot vērā autortiesības aizsargājošo tiesību aktu prasības. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt Interneta veikalā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

8. Atbildība

8.1. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar šiem Vispārējiem darījumu noteikumiem un Privātuma politiku.
8.2. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Interneta veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Interneta veikala piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai Interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai Interneta veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala bildēs un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu vizuālo parametru neatbilstību faktiskajam preču izskatam.
8.4. Pircēju ērtībai un informētībai Interneta veikalā var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Interneta veikalā izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju. Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējam ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.
8.5. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikalā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).
8.6. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī trūkumiem komunikācijas iekārtu, datora iekārtu un programmatūras darbībā.

9. Personas datu aizsardzība

Pircēju sniegtie dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības. Apstrādājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas noplūdes, atklāšanas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības. Personas datu apstrādes detalizētāki noteikumi atrodami Privātuma politikā.

10. Sīkdatnes

Interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala plašākas izmantošanas iespējas. Detalizētāki noteikumi attiecībā uz sīkdatnēm atrodami Privātuma politikā.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Vispārējie darījumu noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar un atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tie izpildāmi un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.2. Šo Vispārējo darījumu noteikumu piemērošanas vai izpildes sakarā radušies strīdi izšķirami sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja strīds par šo Vispārējo darījumu noteikumu piemērošanu vai izpildi rodas ar Patērētāju, tad strīds vispirms tiek risināts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (vairāk informācijas pieejams: http://www.ptac.gov.lv ) Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likumā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija regulā 524/2013 (EK) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē noteiktajā kārtībā. Pirms vēršanās Patērētāju strīdu risināšanas komisijā Patērētājam ir jāvēršas pie Pārdevēja ar iesniegumu. Patērētājs strīdu izšķiršanai var izmantot arī Eiropas Komisijas uzturēto platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas ir pieejama šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/